Mgr. DDr. Wim EijkGeboren op 22-06-1953 te Duivendrecht (Nederland).

1959-1965: Basisonderwijs aan de St.–Joannesschool te Duiven­drecht.

1965-1971: Middelbare school aan het St.–Nicolaaslyceum in Amsterdam;
diploma van het gymnasium (liceoscientifico) behaald in 1971.

1971-1978: Geneeskundige studies aan de Universiteit van Amsterdam;
Graad van bekwaamheid in de geneeskunde behaald op 31 mei 1978.

1978-1979: Specialisatie in interne geneeskunde aan het Wilhelmina-Gasthuis,
toen één van de twee academische ziekenhuizen, verbonden met de Universiteit van Amsterdam.

1980-1985: Studies van filosofie en theologie aan het Grootseminarie Rolduc (bisdom Roermond).
Priesterwijding op 1 juni 1985.

1985-1987: Parochievicaris van de St.–Antonius van Paduaparochie te Venlo-Blerick.

1987: Verdediging van de doctoraatsthesis aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Thema van het onderzoek: De zelfgekozen dood naar aanleiding van een dode­lijke en ongeneeslijke ziekte.
Een medisch-historisch en medisch-ethisch onderzoek ten behoeve van een Rooms-Katho­liek standpunt inza­ke euthanasie.

1987-1990: Voortgezette filosofische en theologische studies te Rome.
Verdediging van de thesis ter promotie tot doctor in de wijsbegeerte aan de
Pontificia Studiorum Universitas a S. Thoma Aquinas in Urbe
(het “Angelicum” te Rome) in 1990. Onderwerp van de doctoraatsthesis:
The ethical pro­blems of genetic engineering of human beings.
Licenciaat in de theologie aan het Johannes Paulus II–Instituut te Rome in 1990.

1990-1999: Professor in ethiek en moraaltheologie aan het Grootseminarie Rolduc te Kerkrade.

1990-1997: Professor in ethiek en moraaltheologie aan het Sint–Janscentrum, het grootseminarie van het bisdom van ‘s–Herto­genbosch.

1990-1996: Professor in ethiek en moraaltheologie aan het MEDO–Instituut te Kerkrade.

1991-1997: Studieprefect aan het Grootseminarie Rolduc.

1992-2000: Lid van de adviesraad van het Nederlands Artsenverbond
(een vereniging van pro life-geneeskundigen).

1993-1997: Lid van de directieraad van de Ju­ristenvereniging Pro Vita
(een vereniging van pro life-juristen).

1993: Mede-oprichter en voorzitter van de Stichting Medische Ethiek te Maastricht.
Deze stichting verspreidt publicaties en organiseert congressen over medische ethiek in het
Congrescentrum Rolduc te Kerkrade.

1993-1997: President van het MEDO.

1996-1999: Voorzitter van de ethische commissie van het Verpleeghuis St. Camillus te Roermond;
lid van de adviesraad van de Stichting Levenswensverklaring.

1997: Deeltijds hoogleraar in de moraaltheologie aan de Theologische Faculteit te Lugano (Zwitserland).

1997-2002: Lid van de Internationale Theologische Commissie te Rome.

1997: Van februari tot juli voltijds hoogleraar in de moraaltheologie aan de Theologische Faculteit te Lugano (Zwitserland).

1999-2008: Op 17 juli 1999: benoeming tot bisschop van Groningen; bisschopswijding op 6 november;
Referent van de Nederlandse Bisschoppenconferentie voor medisch-ethische vragen.

2000: Benoeming tot corresponderend lid van de Pauselijke Academie voor het Leven.

2001: Referent van de Nederlandse Bisschoppenconferentie voor de roepingen en voor de opleiding tot kerkelijke ambten.
Lid van de wetenschappelijke raad van de Faculteit voor Bioethiek aan het Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
te Rome.

2004: Benoeming tot residerend lid van de Pauselijke Academie voor het Leven.

2005: Benoeming tot lid van de directieraad van de Pauselijke Academie voor het Leven.

2008: Op 26 januari geïnstalleerd als aartsbisschop van Utrecht.

2008: Lid van de Congregatie voor de Clerus

2008: Lid van de Pauselijke Raad voor CultuurTerug